HOME
สารบัญเว็บ
นานาสาระ
ปรัชญาชีวิต
ธรรมะ
พบกับเรา

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์Printer Toner

ปณิธาน

สร้างคน รักษาธรรม
เพื่อชี้นำความถูกต้อง
สติมาปัญญาครอง
ความถูกต้องจะชี้นำ
ชีวิตจะก้าวไกล
ถ้าจิตใจไม่ถลำ
ทุกคนจงจดจำ
ประพฤติธรรมตลอดไป
สี่ข้ออุดมการณ
ขอทุกท่านโปรดเข้าใจ
เคารพและวินัย
ความจริงใจและอดทน
นี้คืออุดมการณ
ปณิธานเพื่อปวงชน
ถือหลักรักษาตน
ให้ทุกคนพ้นทุกข์เอยฯ

ทุนการศึกษา1

 

ทุนการศึกษา2

ทุ่งดอกกระเจียว

 

South Africa

ผู้รู้ย่อมสรรเสริญคนมีปัญญา พูดจริง ตั้งมั่นในศึล ประกอบความสงบใจนั้นแล
 
การปฏิบัติธรรมคือการ ใช้กาย วาจา ใจ และทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น ความสุขแท้จริงมีได้ขณะจิตไม่มีกิเลส
ผู้เห็นสิ่งไม่เป็นสาระ ว่าเป็นสาระ และเห็นสิ่งเป็นสาระว่า ไม่เป็นสาระ เขามีความเห็นผิดคิดผิด จึงไม่ประสบกับสิ่งที่เป็นสาระ

 

 

Dictionary

 

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทำบุญซื้อที่ดินสร้างสำนักปฏิบัติธรรม โดยมีผู้ขายให้ในราคาไร่ละ ๑๐,๐๐๐ บาทติดต่อได้ที่พระครูนิคมธรรมาภิรักษ์ โทร.084-3201291 พระครูศรีอุดมวาปีคณารักษ์ โทร. 083-5609185หรือ ที่พระครูสุตธรรมโกศล โทร.084-9017017

ผู้ใดเป็นนักเลงหญิง นักเลงสุรา และนักเลงการพนัน ย่อมล้างผลาญทรัพย์ที่ตนได้แล้ว ข้อนั้นเป็นเหตุแห่งผู้ฉิบหาย

บุคคลไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว ไม่ใฝ่หาถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยังชีวิตให้เป็นไปด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า เพราะเหตุนั้น ผิวพรรณย่อมผ่องใส

   ในหมู่มนุษย์ ผู้ฝึกตนเป็นผู้ประเสริฐที่สุด

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
เพื่อรักษาประเพณีวัฒนธรรม 
เพื่อชี้นำแนวทางที่ถูกต้อง 
เพื่อกลั่นกรองข้อมูลข่าวสาร 
เพื่อช่วยประสานความสามัคคี 
เพื่อส่งเสริมคนดีในสังคม 
เพื่อสร้างค่านิยมสังคมธรรม  
เพื่อเผยแพร่กิจกรรมทางศาสนา

แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

บริการข่าวประชาสัมพันธ์ติดต่อได้ที่ www.jsuperking.com โดยพระจอมพิชิต หรือ ท่านเจ้าอาวาสวัดศรีเจริญธรรมวังผาเทพ ต.วะตะแบก อ.เทพสถิตย์ จ.ชัยภูมิ  โทร 087-9024253

www.jsuperking.com  August 25,2010